Medezeggenschapsraad

In de afgelopen jaren is de MR actief betrokken geweest bij diverse processen op school. De MR heeft deelgenomen aan de sollicitatiecommissies voor nieuwe leerkrachten. De MR heeft met de directie van de PIUS X gesproken en meegedacht over het rapport van de Inspectie en ideeën/acties benoemd om de school te helpen m.b.t . de vervolgstappen met name op zorg- en onderwijsbeleid.

Een ander belangrijk onderwerp is het kwaliteitsverbetertraject TenKai, wat door de MR in overleg met de directie SKBO geïnitieerd is. Dit traject is door het MT van de school en de leerkrachten in het schooljaar 2009-2010 opgepakt. Daarnaast was de MR onder meer betrokken bij de schoolgids, overlijdens- en pestprotocol, groepsindeling, begroting en schooltijden. De activiteiten varieerden hierbij van meedenken, reviewen, aanvullen tot opstellen.

Algemeen kun je stellen dat de MR actief onderzoekt of de plannen van de directie uitvoerbaar zijn, hier een uitgebreide feedback/aanvulling op geeft, onderzoekt hoe de borging is geregeld en of de plannen worden gedragen door de eigen achterban. Dit is van belang om de verbeterplannen binnen de organisatie te optimaliseren.

De MR heeft als algemene taak en bevoegdheid het bevorderen van onderling overleg en openheid in alle aangelegenheden die de school betreffen. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven of voorstellen doen aan de directie en/of het schoolbestuur.
De MR stelt zich terughoudend op als het gaat om alledaagse beslissingen.
De MR van de Pius X heeft 6 leden; 3 leerkrachten en 3 ouders. De huidige samenstelling is:

Personeelsgeleding:
Voorzitter: Leon Schuijers
Penningmeester: Inge van der Eerden
Maarten Vervoort

Oudergeleding:
Communicatie: Claudia Schmalgemeijer
Notuliste: Marieke Cox
Kim van Rosmalen

Ieder lid moet zich eerst verkiesbaar stellen en gekozen worden door de achterban. De zittingsperiode is 4 jaar waarna een lid zich maximaal één keer herkiesbaar kan stellen.

De Mr-statuten, het MR-reglement, het verkiezingingsprotocol en het jaarverslag zijn te bekijken op de website van de school. De notulen van de vergaderingen zijn te vinden op het mededelingenbord bij de ingangen van de school. Bij de hoofdingang hangt ook de brievenbus van de MR. Heeft u rechtstreeks vragen dan wel opmerkingen dan kunt u deze in de brievenbus deponeren of een mail sturen aan mrpius@skbo.nl.
Wilt u meer informatie of heeft u vragen, opmerkingen of ideeën dan horen wij het graag van u.

Downloads

Hieronder kunt u verschillende documenten downloaden.

Notulen