BVL label basisschool Pius X

De Pius X  heeft al enkele jaren het Brabants verkeersveiligheidslabel, BVL genaamd. Om het BVL label te behouden dient de school een goed educatief verkeersprogramma te hebben. Activiteiten die de school onderneemt in het kader van de verkeerseducatie worden in een activiteitenplan voor de BVL-basisschool opgesteld. Dit activiteitenplan wordt jaarlijks bij de gemeente ingediend. Op basis van dit activiteitenplan en de daaruit vloeiende activiteiten behoudt de school het BVL label en krijgt het budget om materialen aan te schaffen en activiteiten te ondernemen. De laatste twee jaar is het activiteitenplan voor de BVL-basisschool ingevuld door Monique van de Berg

Huidige samenstelling werkgroep

De Pius X school heeft binnen de OR een werkgroep verkeer. De werkgroep telt momenteel twee leden: Marieke Zopfi en Gerry Dappers

Werkwijze van de werkgroep

De OR vergadert 5 keer per jaar. Daarin komt ook de werkgroep verkeer aan de orde. De werkgroep komt soms nog samen met Monique van de Berg. De activiteiten die de werkgroep onderneemt staan vermeld in het activiteitenoverzicht dat per schooljaar aangepast wordt.
De werkgroep maakt van elke activiteit die zij onderneemt een draaiboek. Hierin staat wat er vooraf, tijdens en na een activiteit gedaan moet worden, door de werkgroep en/of de leerkrachten.  Het Donderdagsnieuws wordt gebruikt om mededelingen te doen over een activiteit of om een oproep te doen aan ouders om mee te werken aan een activiteit.

Doelstellingen van de werkgroep

De werkgroep stelt zich ten doel:

  • De school (de leerkrachten) te ondersteunen in het uitvoering geven aan de activiteiten die beschreven staan in het activiteitenplan voor BVL-basisschool.
  • Leuke en leerzame activiteiten te organiseren in het kader van verkeer en verkeersveiligheid voor alle groepen van het basisonderwijs.
  • De verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren, richtlijn hiervoor zijn de 10 Gouden regels voor een veilige schoolomgeving.

Activiteitenoverzicht voor het schooljaar

In overleg zijn de activiteiten van de werkgroep verkeer voor het schooljaar in de jaarplanning van de school opgenomen. Dit betekent dat de leerkrachten en hun groepen weten wanneer er een verkeersactiviteit plaatsvindt. De werkgroep verkeer heeft in de planning een verdeling gemaakt wie er verantwoordelijk is voor het “draaien” van een activiteit. Dit betekent dat zij de uitvoering van de activiteit coördineren. De leerkrachten kunnen zo ook zien wie zij kunnen aanspreken om één en ander af te stemmen.

Adresgegevens leden van de werkgroep

Algemeen                         verkeerpiusx@skbo.nl

Marieke Zopfi                  mariekez@home.nl

Gerry Dappers                 gdappers@hotmail.com