Onze visie:
Samen gaan voor mooi onderwijs
Missie: Op de Pius X zien we wie je bent. Samen vinden we jouw eigen weg naar de toekomst.

visie

De vier omringende waarden: vertrouwen, respect, openheid en veiligheid, vinden wij van belang om het onderwijs op onze school goed te kunnen inrichten.
Een kind dat op basisschool Pius X zit, voelt zich vertrouwd op de school, met de leerkrachten en in de groep. Doordat het kind het vertrouwen krijgt, durft het zichzelf te zijn en zichzelf op eigen niveau te ontwikkelen, voelt het kind zich waardevol en wordt het gestimuleerd tot doorzetten. Het kind krijgt de ruimte om zichzelf te ontplooien, wordt serieus genomen en voelt zich sterk. Hierdoor wordt de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van ieder kind vergroot.
Op onze school gaat iedereen op respectvolle wijze met elkaar om. Ieder mens is uniek en heeft karaktervormende eigenschappen die gerespecteerd worden door zowel leerkrachten als leerlingen. Doordat we mét elkaar en niet óver elkaar praten, laten we ieder in zijn of haar eigen waarde.
Er heerst op de Pius X een positieve en open sfeer. Vertrouwen en respect zorgen voor een sterk gevoel bij ieder persoon, zodat zowel kinderen als leerkrachten zich open durven te stellen. Ze durven hulp te vragen aan een ander en staan open voor feed-back.
Het maakt niet uit waar je vandaan komt, wat je hobby’s zijn en hoe je eruit ziet. We staan open voor ieders unieke kant. Kinderen kunnen zichzelf zijn en voelen zich daardoor veilig in de klas en op school. Door een veilig gevoel bij kinderen te creëren, komen zij tot zelfontplooiing

Vertrouwen
We bieden uitdaging in diverse vakken en geven het kind vertrouwen, dat ze de opdrachten kunnen uitvoeren. Ook bieden we de kinderen mogelijkheden om succeservaringen op te doen, d.m.v. diverse activiteiten, bijv. podiumviering. De leerkracht heeft hierbij een begeleidende rol.
Kinderen krijgen de mogelijkheid om hun emoties te uiten d.m.v. gesprekken privé of in de groep. Daarnaast maken we op school gebruik van emotiekaartjes. Naast de gesprekken leren ze ook samen problemen op te lossen en de leerkracht heeft hierbij een begeleidende rol. Indien nodig worden de ouders hierbij betrokken. Wanneer een leerling een probleem mocht hebben, kan hij terecht bij de groepsleerkracht of bij een van de twee vertrouwenspersonen (juffrouw Dortohé en juffrouw Renée die aanwezig zijn op school.
In onze school stimuleren wij het geven van complimenten door zowel leerkracht als leerling. Door middel van de PAD-methode leren kinderen gestructureerd complimenten geven. Hierdoor leren ze dat complimenteren gebruikelijk is waardoor het vaker spontaan gebeurt. Naast complimenten aan elkaar geven, worden er door de leerkracht ook complimenten en beloningen gegeven.
We bieden de kinderen de mogelijkheid om vertrouwen in elkaar te hebben door samen te werken en te spelen. We proberen een goede vertrouwensband te creëren door elkaar serieus te nemen en elkaar een luisterend oor te bieden.

Respectvol
Zowel de leerkracht, ouders en kinderen accepteren elkaar in hun eigenheid, achtergrond en cultuur en laten ieder in zijn eigen waarde. Kinderen maken kennis met andere culturen en leren van elkaar. We hebben kinderen van verschillende culturen en achtergronden op school en besteden daar aandacht aan. Zo leren kinderen omgaan met verschillende culturen en elkaar respectvol bejegenen.
We zijn als school alert op waardeoordelen en benadrukken dat iedereen talenten heeft.
In de PAD-methode staat centraal; respectvol met elkaar omgaan. Dit wordt geoefend met bijv. rollenspelen en casussen. Ook leren kinderen ruzies oplossen, de leerkracht begeleidt waar het nodig is. Waarden en normen worden door de leerkracht onder de aandacht gebracht. Zo stelt iedere groep specifieke groeps-gedragsregels op die duidelijk zichtbaar zijn in de groep. Naast respectvol met elkaar omgaan is het erg belangrijk om ook zorgvuldig met materiaal om te gaan. Kinderen leren daardoor verantwoordelijkheid voor het gebruikte materiaal te dragen.

Open sfeer
Open sfeer creëren we hier op school, doordat we bij alle klassen naar binnen kunnen kijken
Door groepsdoorbrekende activiteiten (vieringen,podia optredens, avi-lezen en crea-middagen te organiseren, krijgt de school een open karakter en raken de kinderen bekend met de andere leerkrachten en met elkaar. Ouders zijn altijd welkom op school. Hiermee willen we naar buiten uitdragen dat we binnen de school een open sfeer hebben. We zien de ouders als eindverantwoordelijke voor de opvoeding, daarom betrekken we ze zoveel mogelijk bij de school en beschouwen we ze als partner in de opvoeding van hun kind.

Veiligheid
We creëren veiligheid in ons gebouw d.m.v. een vergrendelde deur, waardoor men alleen binnen kan komen door aan te bellen of de sleutel te gebruiken. Kinderen kunnen veilig op de speelplaats spelen. Tijdens de pauzes surveilleren alle leerkrachten. Op onze school is een werkgroep Bedrijfshulpverlening (BHV) aanwezig. Deze werkgroep wordt gestuurd door een Arbo-coördinator. Onze school heeft naast al deze veiligheden het veiligheidsplan. Deze kunt u terugvinden op de website. In iedere klas is er een PAD-hoek aanwezig waar de kinderen zich kunnen terug trekken wanneer dit nodig is. Ook op het schoolplein zijn twee PAD-plekken waar kinderen naar toe kunnen. Dit is voor hen een veilige plek. Daarnaast heeft de school twee vertrouwenspersonen bij wie kinderen terecht kunnen als ze hun verhaal niet willen of kunnen vertellen aan de leerkracht. Wel biedt de leerkracht altijd een luisterend oor, waardoor het kind zich veilig en vertrouwd voelt.